Avia Real Estate Oy (3210552-8), entinen LAK Real Estate
Rahtitie 3
01530 VANTAA
(jäljempänä ”me” tai ”Avia Real Estate”)

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Niina Kemi
info@aviarealestate.fi

3 Rekisterin nimi

Avia Real Estate Oy:n asiakas- ja markkinointitietosuojaseloste.

Asiakkailla tarkoitetaan Avia Real Estaten pitkä- tai lyhytaikaisia vuokralaisia ja käyttäjiä liikehuoneistoissa, neuvottelu, kokous- ja saunatiloissa tai parkkialueella (pl. Koy Vantaan Kolmiparkki, jonka osalta on erillinen tietosuojaseloste).

Potenttiaalisilla asiakkailla tarkotietaan tahoja, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä esimerkiksi verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

4 Mitä henkilötietoija käsittelemme ja mitkä ovat käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Henkilötietojen kerääminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi hoitaa vuokranantajan velvoitteita, toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

HENKILÖTIETOTYYPIT KÄSITTELYN TARKOITUS LAILLINEN PERUSTE
Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, asiakasnumero ja asiointikieli

Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;

Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yhteyshenkilöiden nimet, tittelit sekä yhteystiedot

Pysäköintiä koskevat tiedot kuten rekisterinumero**, maksutiedot, pysäköintiajankohdat, pysäköintikortin haltija

 

Palveluidemme toimittaminen, järjestäminen ja kehittäminen

Oikeutettu etu
Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen Sopimuksen täytäntöönpaneminen
Sähköinen suoramarkkinointi (ml. sähköiset kyselytutkimukset) Suostumus (yksityishenkilöt) tai oikeutettu etu (yritykset).
Asiakassuhteemme hoitaminen ml. tapahtumien järjestäminen, asiakastyytyväisyyskyselyjen lähettäminen Oikeutettu etu
Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot Sähköinen suoramarkkinointi (ml. sähköiset kyselytutkimukset) Suostumus (yksityishenkilöt) tai oikeutettu etu (yritykset).
Tapahtumien yhteydessä kerättävät henkilötiedot kuten rekisteröityminen tapahtumaan, erityisruokavalio, laskutustiedot Tapahtumien järjestäminen Oikeutettu etu
Suostumus
Asiaskassuhteeseen, potenttiaaliseen asiakassuhteeseen ja sopimuksiin liittyvät tiedot kuten tiedot anetuista tarjouksista, menneistä ja voimassaolevista sopimuksista ja toimeksiannoista, yhteydenpitoon liittyvät tiedot, laskutustiedot Sopimus- ja muiden lupaustemme täyttäminen; tarjousten antaminen Sopimuksen täytäntöönpaneminen
Potenttiaalisen asiakassuhteen tai olemassa olevan asiakassuhteen hoitaminen, kehittäinen ja ylläpito Oikeutettu etu
Tiedot koskien teknistä yhteyttä ja käyttämääsi päätelaitetta kuten IP-osoite, laite-ID tai muut tunnistetiedot sekä evästeet* Käyttäytymisen analysointi, profilointi Suostumus

 

*evästeiden osalta ks. evästeseloste

**rekisterinumeron kuvaavan kameravalvonnan osalta ks. tarkemmin kameravalvonnan seloste

5 Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi, käyttämistäsi järjestelmistä,

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

6 Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksi antaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Luovutamme henkilötietoja lainsäädäntöön perustuen viranomaisille, kuten poliisille, veroviranomaisille tms. jos lainsäädäntö niin velvoittaa.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Lisäksi olemme ulkoistaneet kiinteistöjen huolto-, siivous- ja vastaanottopalvelut, kiinteistöjen vartioinnin ja kulunvalvonnan (ml. kameravalvonta) ja autoparkkeeraukseen liittyvät palvelut ulkopuolisille palveluntarjoajille.

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin.

7 Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

8 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

9 Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Ajoneuvopysäköinnin rekisterin tietosuojaseloste

Ajoneuvopysäköinnin rekisterin tietosuojaseloste AVIA Real Estate Oy